Regulamin strony

§ 1

Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.) oraz ustawie Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).
Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony.

Podmiotem prowadzącym Stronę jest:

JERN
ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
62-020 Swarzędz, Polska
NIP 8571832749

§ 2

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 • Administrator – administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, ze zm.),
 • Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem jern.pl
 • Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony.

§ 3

 • Strona funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 • Korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, w tym akceptacji używania przez stronę plików cookies.

§ 4

Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
Zabronione jest w szczególności:

 • podawanie w ramach korzystania ze Strony nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych, w tym dóbr osobistych osób tworzących treści zawarte na stronie, a także osób trzecich,
 • ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie

§ 5

Aby korzystać ze strony niezbędne jest dysponowanie urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet, zaopatrzone w przeglądarkę internetową.
Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony, przyspieszeniu działania Strony (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie) oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.

 • Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 • Użytkownik może także usunąć przechowywane pliki cookies z pamięci swojego urządzenia.

§ 6

Każdy Użytkownik korzystający ze Strony, ma możliwość przesłania wiadomości do Jern za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Prawidłowe przesłanie informacji wymaga podania imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, oraz krótkiego opisu sprawy.
Jern nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesłanie informacji nieprawdziwych, niepełnych lub nieprawidłowych.
Przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza oznacza wyrażenie zgody na postanowienia regulaminu oraz wyrażenie zgody na przesłanie propozycji rozwiązania, w tym oferty cenowej.

§ 7

W odniesieniu do danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony jern.pl pełni funkcję Administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. Cel przetwarzania danych w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu danych osobowych.

§ 8

W razie zaistnienia błędów i zastrzeżeń do funkcjonowania Strony Użytkownik ma prawo przesłać informację na adres biuro@jern.pl
Zastrzeżenia i reklamacje, powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika. W razie konieczności Jern będzie prosić o przekazanie informacji dodatkowych.
Odpowiedź na zastrzeżenie lub reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.

§ 9

Ze względów technicznych, niezależnych od Administratora może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Jern nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych.

§ 10

Regulamin może ulec zmianie.
Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia zmiany na Stronie.
Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Stronie.

Polityka prywatności

Definicje

 • Cookies – są to dane informatyczne, w postaci niewielkich plików tekstowych lub danych przesyłanych do Urządzeń, zapisywanych i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. Dane Cookie nazywane są też po polsku ciasteczkami.
 • Cookies Administratora – są to Cookies zamieszczane przez Administratora, dotyczące świadczenia usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej
 • Cookies Zewnętrzne – są to Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony Internetowej.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony Internetowej.

Administrator Administratorem Twoich danych osobowych jest:

JERN
ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
62-020 Swarzędz, Polska
NIP 8571832749

decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.

Strona Internetowa  – oznacza stronę internetową, Administratora

Regulamin – polityka prywatności serwisu dostępna na stronie.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Dane te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę Internetową indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/

Rodzaje danych wykorzystywane przez Cookie

Ze względu na cel ich wykorzystywania, ciasteczka wykorzystywane przez Stronę Internetową mogą mieć charakter:

 • niezbędny do właściwego funkcjonowania Strony Internetowej i jej poszczególnych elementów;
 • funkcjonalny, umożliwiający Stronie Internetowej zapamiętywanie ustawień Użytkownika na Urządzeniu
 • wydajnościowy, których celem jest gromadzenie informacji o tym, jak jest wykorzystywana Strona internetowa
 • reklamowy, wykorzystywane w celu świadczenia usług reklamowych
 • analityczny, wykorzystywane w celach statystycznych

Podstawa prawna wykorzystania Cookies

Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z Cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności Strony Internetowej  oraz dostosowanie Strony Internetowej do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z Strony Internetowej oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników.

Sposób wykorzystania Cookies

Dane z Cookies zamieszczane w Urządzeniu Użytkownika  wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. Ciasteczka mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Strony Internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Administrator wykorzystuje dane z Cookies:

Cookies Sesyjne są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji w danym Urządzeniu. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.

Cookies Trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji w danym Urządzeniu lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.

Cele w jakich Administrator może wykorzystywać pliki Cookies

Administrator może wykorzystywać Cookies Administratora w następujących celach:

 • analiz i badań Strony Internetowej oraz audytu oglądalności
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej korzystają z usług, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej

Administrator  wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych – Google Analytics, Google Marketing Platform, [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Systemu Google Ads.
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Strony Internetowej za pomocą mediów społecznościach
 • umożliwiają zbieranie informacji o kontakcie z użytkownikiem za pomocą skryptów dostarczanych przez firmę CallPage

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z ciasteczek wykorzystywane w statystykach Polityka ochrony prywatności Google. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z ciasteczek przy pomocy narzędzia na tej stronie https://www.google.com/ads/preferences/.

Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika na Stronie Internetowej dane z Cookies jest Administrator oraz:

Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu https://policies.google.com/privacy

CallPage.io Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności  tego administratora kliknij tu https://www.callpage.io/privacy-policy-2018

W przypadku, gdy Cookies zawierają dane osobowe – podmioty wymienione powyżej  są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.

Dane z Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dostęp do Cookies

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu co ciasteczek do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają ciasteczek.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie danych Cookies na Urządzeniu. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z danych Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania danych Cookies.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie danych Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z danych Cookies przez Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie danych Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Ustawianie preferencji i możliwości użytkownika

Warunki korzystania z usług Google Analytics można przeczytać na stronie https://www.google.com/analytics/terms/pl.html Użytkownik może też wpływać na wyłączenie danych wysyłanych przez Google Analytics. Więcej informacji znajdzie pod tym linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Więcej informacji o ustawieniach preferencji w reklamie można znaleźć pod tym linkiem https://adssettings.google.com/authenticated a także na stronach ustawiające globalne preferencje wobec reklamy w internecie http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory Użytkownik może też wpływać na dane które są zbierane poprzez systemy reklam Google Ads https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Strony Internetowej do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę Internetową.

Administrator przetwarza dane osobowe wysłane za pomocą formularzy na Stronie Internetowej za zgodą i w celach określonych w treści formularza.